Linkovi za teoriju

Uputa za kandidate za polaganje teorijskog dijela ispita za stjecanje dozvole pilota aviona i helikoptera i ovlaštenja za instrumentalno letenje

Met.Crocontrol

Operativne procedure aerodroma Lučko

Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

Flight path control ( rules of thumb, formulae, conversion tables & recommendations

CCAA Hrvatska agencija za civilno zrakoplostvo

VFR NAVIGATION LOG

RAZRADA MANEVARA U VFR LETENJU

Popunjavanje plana leta

POH Cessna 150

POH Cessna 172N

Owners manual 9A-DMJ