FI(A) - Flight Instructor, dozvaola instruktora zrakoplova

Dozvola instruktora zrakoplova je dozvola kojom, sukladno ratingu i klasi zrakoplova, a sve po standardima EASA FCL omogućava se vršenje dužnosti instruktora zrakoplova.

Nakon završenog tečaja za instruktora zrakoplova steče se pavo stažiranja u narednih 100 sati naleta, te završetkom stažiranja u potpunosti se stječe zvanje instruktora zrakoplova.

Dozvaola instruktora zrakoplova je namjenjena onima koji imaju određene afinitete i predispozicije prenošenja znanja.

Tečaj osposobljavanja pilota za instrumentalno letenje

Tijekom obuke za ovlaštenje za instrumentalno letenje polaznik se obučava pored teorijske obuke putem sustava učenja na daljinu i punim instrumentalnim naletom na avionu i određenim naletom na simulatoru za instrumentalno letenje.

Tečaj se sastoji od 150 sati teorijske obuke sustavom učenja na daljinu, 20-ak sati teorijske obuke u učionici, te 50 sati naleta.

Teorijski dio obuke se vrši putem sustava učenja na daljinu na engleskom ili njemačkom jeziku, a sastoji se od 10 cjelina isto kao i kod PPL(A) obuke, uz proširenje za modul Metodika u nastavi.
Teorijski dio obuke zahtjeva računalo sa Windows ili MacOS operativnim sustavom i pristup internetu.
Kroz sustav polaznici su vođeni u učenju, i provjeri znanja, te su obvezni svaku od cjelina zadovoljiti sa min. 75% točnih odgovora.
 • Teaching and Learning
 • Air Law and ATC Procedures
 • Aircraft General Knowledge
 • Flight Performance and Monitoring
 • Human Performance and Limitations
 • Meteorology
 • Navigation
 • Operational Procedures
 • Principles of Flight
 • Instrumentation
 • VFR/IFR Communication
Cijena: od 5.500,00 kn
Praktični dio obuke se obavlja na aerodromu Lučko, kao baznom aerodromu za obuku pilota. Tijekom školovanja posjećuju se i neki od ostalih aerodroma u Republici Hrvatskoj. Sama obuka je slična obuci za PPL(A) s razlikom na detaljniji pristup vježbama i piloiranju sa desnog sjedišta zrakoplova.
Obuka se vrši na avionima Cessna 150 i Cessna 172, a sve prema željama polaznika.
Kako bi se pristupilo praktičnom dijelu obuke, polaznik je obvezan posjedovati lječničku svjedodžbu II kategorije, i položene pretpristupne testove za praktičnu obuku.
Sam tijek obuke podijeljen je u tri nastavne cjeline

 • Aerodromsko letenje
 • poznato kao i 'letenje u školskom krugu' gdje kandidat savladava elemente polijetanja, sletanja, standardne zaokrete, imitacije raznih otkaza na avionu, planiranja i horizontalnog letenja.

 • Letenje u trenažnim zonama
 • letenje u trenažnim zonama se sastoji od vježbi raznih elemenata u letu i vanrednim postupcima u letu, let na malim brzinama, prevlačnja aviona sa snagom i bez snage motora, oštrim zaokretima, i pokaznim osnovnim akrobatskim manevrima.

 • Rutno letenje
 • vjerovatno i najzanimljiviji dio obuke gdje polaznici krstare iznad predivnih gradova, posječuju druge aerodrome i uživaju u predivnim pogledima.

Napomena: navedena cijena se odnosi na ostvareni nalet na aviounu Cessna 150 i Cessna 172, te može oscilirati sukladno oscilacijama cijene goriva. Plaćanje se vrši u blok satovima naleta. Ukupni nalet za izlazak na praktični dio ispita je min 30 sati.

Cijena: od 41.499,00 kn